Exchange your Set / Wings / Weapons / ShieldPOLSKA WERSJA:
 

Set Excellent (odpowiednik)* z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 510x Sign of Lord i 500 Jewel of Creation.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (set dla MG - 750 Gold Credits)

UWAGA! Wymiana nowych setow (Lilum, Brave, Phantom,
Divine, Hades, Ambition) dostepna tylko
na odpowiedniki na inna klase!


Wingi 3lvl na inne z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 120 Red Cherry Blossom i 500 Jewel of Chaos.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits


Bron lub Tarcza Excellent (odpowiednik)* z takimi samymi opcjami:

1. WYMAGANE ITEMY:
- 60 White Cherry Blossom i 250 Jewel of Life.
lub
2. GOLD CREDITS:
- 300 Gold Credits

UWAGA! Wymiana nowych broni (Cyclone, Asura, Thunderbolt,
Angelic Bow, Summon Spirit Stick, Inberial Staff) oraz tarcz
(Crismon Glory, Light Lord, Dark Devil, Magic Knight, Ambition)
dostepna tylko na odpowiedniki na inna klase!


*Wymiana setow/itemow 380lvl tylko na 380lvl!
Inne sety/itemy wymiana dowolna!

Opcje Harmony oraz Pink zostana zachowane!

Jezeli wymieniasz set dla MG (4 itemy) na inna klase
mozesz dac helm na inna klase lub wymienic 4 itemy
na 4 itemy. Ciagle obowiazuje zasada 380lvl na 380lvl.


W celu wymiany nalezy skontaktowac sie na PM lub Messengerze.
Nie wymieniamy pojedynczych itemow setowych!
Wymieniamy tylko cale sety (5 itemow)!
Umiesc wszystkie przedmioty w /wh0!
Nie wymieniamy itemow Ancientowych!


 

ENGLISH VERSION:
 

Set Excellent (equivalent)* with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 510x Sign of Lord and 500 Jewel of Creation.
or
2. GOLD CREDITS:
- 900 Gold Credits (set for MG - 750 Gold Credits)

ATTENTION! Exchange new sets (Lilum, Brave, Phantom,
Divine, Hades, Ambition) avaiable only
for equivalents for a different class!


Wings 3lvl with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 120 Red Cherry Blossom and 500 Jewel of Chaos.
or
2. GOLD CREDITS:
- 600 Gold Credits

 

Weapon or Shield Excellent (equivalent)* with the same options:

1. REQUIRED ITEMS:
- 60 White Cherry Blossom and 250 Jewel of Life.
or
2. GOLD CREDITS:
- 300 Gold Credits


ATTENTION! Exchange new weapons (Cyclone, Asura, Thunderbolt,
Angelic Bow, Summon Spirit Stick, Inberial Staff) and shields
(Crismon Glory, Light Lord, Dark Devil, Magic Knight, Ambition)
avaiable only for equivalents for a different class!


*Exchange sets/items 380lvl only for 380lvl!
Others sets/items can be exchanged on any items.

If you exchange set for MG class (4 items) for a different class
you can add helm for other class or exchange 4 items
for 4 items. The rule of 380lvl to 380lvl still applies.Harmony and Pink options will be kept!

To replace, please contact PM or Messenger.
We do not exchange individual set items!
We only exchange complete sets (5 items)!
Put all items in your /wh0!
We not exchange Ancient Items!

Currently this is only one server.
Loading...